Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία ενιαίο σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου με χρήση της πλατφόρμας Πάπυρος Millennium III με σκοπό την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Με την παραδοτέα εφαρμογή, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης διακοσίων (200) χρηστών στο σύστημα Πάπυρος ΜΙΙΙ για να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά όλα τα έγγραφα της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και να είναι σε θέση να πρωτοκολλούν, να δημιουργούν έγγραφα, να τα διακινούν ηλεκτρονικά και να τα υπογράφουν ψηφιακά. Επιπρόσθετα, στο νέο Ενιαίο Πρωτόκολλο του Ταμείου έχει δημιουργηθεί μητρώο ασφαλισμένων/συνταξιούχων/εργοδοτών/λοιπών συναλλασομένων ΕΤΕΑ με τα πλήρη στοιχεία τους τα οποία αντλήσαμε από τα υπάρχοντα αρχεία των ασφαλισμένων-συνταξιούχων-εργοδοτών των επιμέρους τομέων.

Στόχος του Ταμείου είναι η ενιαία διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας όλων των επιμέρους τομέων και της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΤΕΑ και η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων τους με χρήση ψηφιακών υπογραφών.