Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο της επιχειρησιακής Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Πρωτοκόλληση, Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων μεταξύ των παρακάτω Φορέων που χρησιμοποιούν σύστημα Πάπυρος, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

 • Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΓΔΔ&ΗΔ)
 • Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ)
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
 • Γενική Γραμματεία Ισότητας (ΓΓΙ)
 • 2βάθμιο Πειθαρχικό του υπουργείου
 • Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΥΠΕΣ

Καθώς επίσης και των εξής φορέων που χρησιμοποιούν τρίτα συστήματα ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης:

 • Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)
 • Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ)
 • Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου (ΚΥ)

Το έργο είχε ως αντικείμενο την πλήρη εφαρμογή σε παραγωγική λειτουργία της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων των Υπηρεσιών – Φορέων  του ΥΠΕΣ, ώστε να καλύπτεται πλήρως η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων τόσο μεταξύ των παραπάνω αναφερομένων Φορέων του υπουργείου, όσο και μεταξύ άλλων Φορέων του Δημοσίου, με αντίστοιχες εκδόσεις εγκαταστάσεων εφαρμογών πρωτοκόλλου και γενικότερα την ανταλλαγή εγγράφων στη Δημόσια Διοίκηση.

Υλοποιήθηκε πλήρως το έργο και επιτεύχθηκε η ηλεκτρονική ανταλλαγή των διακινούμενων εγγράφων και των μεταδεδομένων τους, μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας κοινό πρότυπο (e-gif) και ανεξαρτήτως της εμπορικής εφαρμογής πρωτοκόλλου που χρησιμοποιούν.

Με χρήση των αποτελεσμάτων του παραπάνω έργου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δίδεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονική διακίνησης και πρωτοκόλλησης εγγράφων μεταξύ δημόσιων φορέων, επιτυγχάνοντας στην πράξη σημαντική μείωση χρήσης χαρτιού, αναλωσίμων και κόστους ανθρώπινου δυναμικού λόγω μη φυσικής μετακίνησης των εγγράφων.

Συνοψίζοντας το έργο:

 • Κατάργηση της φυσικής μετακίνησης εγγράφων μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων.
 • Χρήση ψηφιακών υπογραφών για πιστοποίηση γνησιότητας μέσω των υποδομών και υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
 • Χρήση του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπων Διαλειτουργικότητας (Greek e-gif).