Υλοποιήθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών, στην εταιρεία «Life Partners», στηριζόμενο στην τεχνολογική πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική πρωτοκόλληση και αρχειοθέτηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων (ασφαλιστήρια, ζημιές, δικαιολογητικά κτλ) που αφορούν πελάτες του ασφαλιστικού πρακτορείου και μετέπειτα ηλεκτρονική διακίνηση αυτών με αποτέλεσμα την εύκολη και ασφαλή αποθήκευση αλλά και την παρακολούθηση της κρίσιμης πληροφορίας. Η εισαγωγή των εγγράφων στο σύστημα γίνεται από σαρωτές, email και fax ενώ αρχικά ψηφιοποιήθηκε μεγάλος όγκος των μέχρι σήμερα διακινούμενων εγγράφων ώστε να χρησιμοποιούνται πλέον μόνο ψηφιακά αντίγραφα αυτών.

Τέλος, παρέχεται διασύνδεση με το ERP σύστημα της Life Partners μέσω κατάλληλων μηχανισμών ανταλλαγής πληροφορίας.