Στα πλαίσια του έργου “Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) στις Λειτουργικές Περιοχές Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας”, η Modus παρείχε το λογισμικό Πάπυρος Millennium III, το οποίο παραμετροποίησε σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των Ν.Α., ώστε να διαχειρίζονται με αποδοτικό τρόπο την διαδικασία παραλαβής και αποστολής των εγγράφων, πρωτοκόλλησης, χρέωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης της διεκπεραίωσής των.

Η ανάλυση των απαιτήσεων των συγκεκριμένων διευθύνσεων των Νομαρχικαών Αυτοδιοικήσεων και η εν συνέχεια σχετική παραμετροποίση του συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών “Πάπυρος Muillennium III”, έγινε με κατεύθυνση την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των αντίστοιχων Υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση.

Το υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που παρείχε η εταιρεία μας, αποτελεί την πύλη εισόδου και εξόδου των εγγράφων και των φακέλων, που διαχειρίζονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις Λειτουργικές Περιοχές Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας.

Η δόμησή του δίνει τη δυνατότητα καταγραφής, παρακολούθησης, ελέγχου και ενημέρωσης για το σύνολο των ενεργειών – εσωτερικών και εξωτερικών – που πραγματοποιούνται από τους εντεταλμένους υπαλλήλους, με άμεση συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η πρωτοκόλληση των εγγράφων γίνεται κεντρικά και η διεκπεραίωσή τους υλοποιείται μέσω της χρέωσης σε προκαθορισμένη οργανωτική μονάδα της κάθε Νομαρχίας.

Το σύστημα τέλος, πέραν των άλλων, παρέχει ένα εκτεταμένο πλαίσιο διοικητικής πληροφορόρησης (MIS), ώστε να διευκολύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εύρυθμη λειτουργία των διευθύνσεων και τον σωστό προγραμματισμό της ροής των εργασιών τους.