Στο παρόν έργο υλοποιήθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία υποσύστημα ηλεκτρονικού φακέλου αυτοκινήτων για την αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων που αφορούν το εκάστοτε αυτοκίνητο που διαχειρίζεται η Kosmocar AE, με χρήση του συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών Πάπυρος Millennium III.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων φορμών αρχειοθέτησης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια λειτουργίας του συστήματος Πάπυρος Millennium III ενώ υποστηρίζεται πλέον η ψηφιοποιημένη τήρηση και εύκολη αναζήτηση όλων των διακινούμενων εγγράφων.

Επιπλέον, παρέχεται διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα SAP, που χρησιμοποιεί η Kosmocar, μέσω του οποίου δημιουργούνται αυτόματα οι ηλεκτρονικοί φάκελοι αυτοκινήτων και ενημερώνονται οι ήδη υπάρχοντες στο σύστημα Πάπυρος Millennium III με τυχόν νέες αλλαγές.

Η Modus AE κατέχει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης και διασύνδεσης (SAP Integration Certification) των προϊόντων της Πάπυρος με την τεχνολογική πλατφόρμα της SAP.