Δελτίο Τύπου της Modus Α.Ε. σχετικά με τη Δημιουργία ενός Σύγχρονου Κέντρου Υποδοχής και Διαχείρισης Καταγγελιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

H Modus υλοποίησε το έργο Δημιουργία ενός Σύγχρονου Κέντρου Υποδοχής και Διαχείρισης Καταγγελιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις Ενίσχυσης Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς του Δημόσιου Τομέα», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041869 και κωδικό πράξης ΣΑ 2019ΣΕ41910006.

Το αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός κέντρου υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών, το οποίο βασίζεται στο Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ B’ 1301/12-04-2012).

Με τη δημιουργία του κέντρου αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων αξιοποιώντας:  το υφιστάμενο σύστημα  “Papyros”.

Στο πλαίσιο αυτό,  η αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας συνίσταται σε:

  1. Υλοποίηση νέου ιστοτόπου (web site) ο οποίος παρέχει:
    • Ενημέρωση και επιμόρφωση του καταναλωτή
    • Διαδικτυακή φόρμα για την υποβολή καταγγελιών και ερωτημάτων.
  2. Υλοποίηση λογισμικού που ενοποιεί τις διαδικασίες και τα υποσυστήματα υποδοχής και χειρισμού καταγγελιών και ερωτημάτων, υποστηρίζοντας:
    • Συνεργασία μεταξύ των πλατφορμών που υλοποιούν την εισαγωγή καταγγελιών μέσα από τα διαφορετικά κανάλια και του συστήματος Papyros.
    • Διαλειτουργικότητα μεταξύ του υπό ανάπτυξη κέντρου υποδοχής με υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, πχ ΓΓΠΣ.

Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας υφιστάμενες υποδομές όπως το σύστημα Papyros ECM οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών εντός κι εκτός Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήθος κατηγοριών.

Η καταγγελία μπορεί να γίνει επώνυμα με τη χρήση κωδικών Taxisnet, χωρίς να απαιτείται κάποια αυθεντικοποίηση και ανώνυμα. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης στοιχείων από το χρήστη και της τυχόν επισύναψης σχετικών εγγράφων, το αίτημα λαμβάνει πρωτόκολλο από το κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου και στη συνέχεια διαχειρίζεται εσωτερικά, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ακολουθώντας την προβλεπόμενη ροή έγκρισης και διεκπεραίωσης.

Κατόπιν, ο χρήστης ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η καταγγελία του και λαμβάνει ψηφιακά τυχόν απαντητικά έγγραφα που σχετίζονται με αυτή, ολοκληρώνοντας το κύκλωμα υποβολής καταγγελίας πλήρως ηλεκτρονικά, γρήγορα και με ασφάλεια.