Στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών ΤΠΕ του ΟΚΑΝΑ», εγκαταστάθηκε σύστημα Πάπυρος Millennium III και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία.

Στη βάση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του ΟΚΑΝΑ, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στη σχετική Μελέτη Εφαρμογής, σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν δομές διαχείρισης εγγράφων, που αφορούν:

  • την εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διανομής των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και
  • την διεκπεραίωση της ροής εργασίας των εγγράφων και υποθέσεων που είναι σχετικές με τις Αιτήσεις Προμήθειας.
    Σημειώνεται ότι η ροή των εγκρίσεων από βήμα σε βήμα, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των διαδικασιών αιτήσεων προμήθειας, επικυρώνεται από χρήση σχετικών ψηφιακών υπογραφών (digital signatures), που υποστηρίζει πλήρως η πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III R5.