Στο Υπουργείο Τουρισμού ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών για την κάλυψη 150 χρηστών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

Το σύστημα Πάπυρος Millennium III καλύπτει σε πρώτη φάση τις Υπηρεσιακές Μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, με ένα συνολικό αριθμό υπαλλήλων που συμμετέχουν σε όλο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσης εγγράφων και στη συνέχεια θα καλύψει τις ανάγκες περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου.

Βασικό συστατικό στοιχείο των επιχειρησιακών λειτουργιών του Υπουργείου αποτελεί η παραγωγή και η ασφαλής, έγκυρη και έγκαιρη διακίνηση της πληροφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το νέο Προεδρικό Διάταγμα «Ψηφιοποίηση Εγγράφων & Ηλεκτρονικό Αρχείο».

Το σύστημα Πάπυρος καλύπτει τις απαιτήσεις διαχείρισης και διακίνησης όλων των παραλαμβανόμενων ή παραγόμενων από το Υπουργείο εγγράφων (εισερχομένων, εξερχομένων, εσωτερική αλληλογραφία), παρακολουθώντας την πορεία ενός εγγράφου για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες πρόσβασης στην πληροφορία.

Σκοπός του έργου είναι η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην διαχείριση, διακίνηση, πρωτοκόλληση και υπογραφή πάσης φύσης εγγράφων που εισέρχονται, εξέρχονται, διακινούνται εσωτερικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Με την παραγωγική χρήση του συστήματος Πάπυρος ΜΙΙΙ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, το Υπουργείο έχει μειώσει σημαντικά το χρόνο διεκπεραίωσης των εξερχομένων εγγράφων και έχουν εισαχθεί 10.400 ψηφιακές υπογραφές σε 4.870 καταχωρημένα έγγραφα.