Το σύστημα Πάπυρος Millennium III ολοκληρώθηκε και εγκαταστάθηκε με επιτυχία στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπου υλοποιήθηκε εφαρμογή διαχείρισης αλληλογραφίας (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο), εφαρμογή διαχείρισης ροής εργασιών και σύνδεση με το ISO της υπηρεσίας, εφαρμογή διαχείρισης φακέλων προσωπικού και εφαρμογή διαχείρισης φακέλων έργων.

Η Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τηρεί πλέον ηλεκτρονικά όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα με δυνατότητα πρωτοκόλλησης είτε από την κεντρική γραμματεία είτε από τις επιμέρους διευθύνσεις και δρομολογεί τα διακινούμενα έγγραφα σε αρμόδιους υπαλλήλους για τις απαιτούμενες ενέργειες.

Μέσω του συστήματος Πάπυρος ΜΙΙΙ, αποτυπώνονται και τηρούνται ηλεκτρονικά οι βασικές διαδικασίες ISO της Υπηρεσίας μέσω ροών εργασιών (workflows) με δυνατότητα εκτύπωσης πρότυπων εγγράφων βάσει templates με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Επίσης, συμπεριλαμβάνεται ηλεκτρονική τήρηση φακέλων προσωπικού και φακέλων έργων, μέσω των οποίων αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά τα σχετικά έγγραφα και κατηγοριοποιούνται σε αντίστοιχους υποφακέλους με δυνατότητα άμεσης πρωτοκόλλησης αυτών.