Στα πλαίσια της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 706/29/04/2011) για εφαρμογή ηλεκτρονικού φακέλου ζημιών στις ασφαλιστικές εταιρείες, η Modus AE υλοποίησε στην ασφαλιστική εταιρεία NP Insurance υποσύστημα διαχείρισης φακέλων ζημιάς και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, στηριζόμενο στην τεχνολογική πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III.

Μέσα από το υποσύστημα που υλοποιήθηκε, καλύπτονται πλήρως όλες οι ανάγκες που έχει η ασφαλιστική εταιρεία στα πλαίσια της συμμόρφωσης της στις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα πρωτοκόλλησης κάθε είδους εγγράφου που αφορά ζημιά αυτοκινήτου (ψηφιοποιημένα έγγραφα, fax, email, φωτογραφίες, παραστατικά, κλπ.), εκτύπωσης αποδεικτικού παραλαβής των εγγράφων και μετέπειτα δρομολόγησης αυτών στο Τμήμα Ζημιών και σε αρμόδιο Διακανονιστή.

Επιπρόσθετα, γίνεται σύνδεση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων με τον φάκελο ζημιάς στον οποίο αντιστοιχούν και αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικών φακέλων καθώς το σύστημα Πάπυρος Millennium III διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα ERP που χρησιμοποιούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρέχεται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης εγγράφων ζημιών μέσα από τρίτα συστήματα.