Στη Γενική Πανελλαδική έχει ολοκληρωθεί εφαρμογή διαχείρισης αλληλογραφίας και διαχείρισης φακέλων ζημιάς στηριζόμενη στην τεχνολογική πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III. Η συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 706/29/04/2011), δίνει τη δυνατότητα τήρησης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για όλα τα διακινούμενα έγγραφα της Γενικής Πανελλαδικής είτε πρόκειται για έντυπα είτε για ηλεκτρονικά αρχεία, εκτύπωσης αποδεικτικού παράδοσης/ παραλαβής και μετέπειτα δρομολόγησης αυτών στα αρμόδια τμήματα. Συγκεκριμένα για τον κλάδο ζημιάς αυτοκινήτων, τα αντίστοιχα έγγραφα δρομολογούνται στο Τμήμα Ζημιών, συνδέονται με φάκελο ζημιάς και προωθούνται στους αρμόδιους διακανονιστές.