Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία υποσύστημα διαχείρισης φακέλων ζημιάς και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου μέσω του συστήματος Πάπυρος Millennium III στην ασφαλιστική εταιρεία Personal Insurance.

Το υποσύστημα που υλοποιήθηκε προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 706/29/04/2011) και παρέχει τη δυνατότητα πρωτοκόλλησης κάθε είδους εγγράφου που αφορά ζημιά αυτοκινήτου (ψηφιοποιημένα έγγραφα, fax, email, φωτογραφίες, παραστατικά, κλπ.), εκτύπωσης αποδεικτικού παραλαβής των εγγράφων και μετέπειτα δρομολόγησης αυτών στο Τμήμα Ζημιών και σε αρμόδιο Διακανονιστή.

Επίσης, κατά την εισαγωγή των εγγράφων στο σύστημα Πάπυρος ΜΙΙΙ και τη σύνδεση αυτών με ορισμένο φάκελο ζημιάς, γίνεται αυτόματη δημιουργία των ηλεκτρονικών φακέλων με αποτέλεσμα να αποφεύγονται διπλοεγγραφές. Αυτό προκύπτει μέσω της διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ERP που χρησιμοποιούν στην Personal Insurance και το οποίο παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης εγγράφων ζημιών μέσα από τρίτα συστήματα.