Το σύστημα Πάπυρος Millennium III τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στην Αγροτική Ασφαλιστική.

Το έργο αφορά εφαρμογή διαχείρισης αλληλογραφίας (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο) και διαχείρισης ηλεκτρονικών φακέλων ζημιάς, μια εφαρμογή σύμφωνη με τις απαιτήσεις της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 706/29/04/2011). Η Αγροτική Ασφαλιστική τηρεί πλέον ηλεκτρονικά όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, δίνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου εκτυπώνοντας αποδεικτικό παράδοσης/παραλαβής και δρομολογεί τα διακινούμενα έγγραφα που αφορούν ζημιές αυτοκινήτων στο Τμήμα Ζημιών και σε αρμόδιους διακανονιστές για τις απαιτούμενες ενέργειες. Έτσι, παρέχεται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης φακέλων ζημιών μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης της ροής ενός εγγράφου και της πληρότητας ενός φακέλου ζημιάς από εξουσιοδοτημένους χρήστες σύμφωνα με το πλαίσιο ασφάλειας που έχει τεθεί. Τέλος, έχει υλοποιηθεί διασύνδεση του συστήματος Πάπυρος ΜΙΙΙ με το πληροφοριακό σύστημα ERP που χρησιμοποιεί η Αγροτική Ασφαλιστική ώστε να επιτρέπεται η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των δύο συστημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.