Στην ασφαλιστική εταιρεία Υδρόγειος εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία υποσύστημα διαχείρισης φακέλων ζημιάς και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που στηρίζεται στην τεχνολογική πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III.

Η Modus AE υλοποίησε με επιτυχία το παραπάνω υποσύστημα που καλύπτει τις ανάγκες της ασφαλιστικής εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 706/29/04/2011) για τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου φακέλων αυτοκινήτων.

Το υποσύστημα που υλοποιήθηκε καλύπτει ηλεκτρονική πρωτοκόλληση των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της εταιρείας, είτε κεντρικά είτε από τα υποκαταστήματα, ψηφιοποίηση αυτών στη βασική πύλη εισόδου της αλληλογραφίας, εκτύπωση αποδεικτικών παραλαβής των εγγράφων βάσει προκαθορισμένων προτύπων και αυτόματη δρομολόγηση αυτών στο Τμήμα Ζημιών ή σε αρμόδιους διακανονιστές.

Τέλος, έχει υλοποιηθεί διασύνδεση του συστήματος Πάπυρος ΜΙΙΙ με το σύστημα ασφαλιστικής διαχείρισης που χρησιμοποιείται ώστε να επιτρέπεται η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.