Η Modus ΑΕ υλοποίησε με επιτυχία υποσύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών φακέλων ζημιάς για την ασφαλιστική εταιρεία Ορίζων ΑΕΓΑ, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 706/29/04/2011).

Το υποσύστημα που εγκαταστάθηκε στην Ορίζων ΑΕΓΑ συμπεριλαμβάνει πρωτοκόλληση κάθε είδους εγγράφου που αφορά ζημιά αυτοκινήτου (ψηφιοποιημένα έγγραφα, fax, email, φωτογραφίες, παραστατικά, κλπ.), εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής των εγγράφων και μετέπειτα δρομολόγηση αυτών στο Τμήμα Ζημιών και σε αρμόδιο Διακανονιστή.

Τέλος, έχει ολοκληρωθεί διασύνδεση του συστήματος Πάπυρος ΜΙΙΙ με το πληροφοριακό σύστημα ERP που χρησιμοποιούν στην ασφαλιστική εταιρεία ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο ζημιάς αυτοκινήτου μέσα από τρίτα συστήματα.