Υλοποιήθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία υποσύστημα διαχείρισης φακέλων ζημιάς και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην Demco Insurance, το οποίο προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες της εταιρείας ως προς την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 706/29/04/2011) για τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ζημιών.

Το παραπάνω σύστημα στηρίζεται στην τεχνολογική πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III και δίνει τη δυνατότητα πρωτοκόλλησης των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που αφορούν ζημιές αυτοκινήτων, εκτύπωσης αποδεικτικού παραλαβής των εγγράφων, ψηφιοποίηση αυτών και δρομολόγηση στους αρμόδιους χειριστές (Τμήμα Ζημιών, Διακανονιστές) για περαιτέρω επεξεργασία.

Επιπρόσθετα, έχει υλοποιηθεί διασύνδεση του Πάπυρος ΜΙΙΙ με το σύστημα ασφαλιστικής διαχείρισης που χρησιμοποιεί η Demco Insurance ώστε να αντλούνται στοιχεία που αφορούν καταχωρημένους φακέλους ζημιών, να γίνεται έλεγχος κατά την εισαγωγή νέων εγγράφων και να παρέχεται η δυνατότητα προβολής των εισαχθέντων εγγράφων μέσα από τρίτα συστήματα