Υλοποιήθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία υποσύστημα διαχείρισης φακέλων ζημιάς και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην Aigaion Ασφαλιστική, το οποίο προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 706/29/04/2011) και στηρίζεται στην τεχνολογική πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III.

Το υποσύστημα που υλοποιήθηκε παρέχει τη δυνατότητα πρωτοκόλλησης κάθε είδους εγγράφου που αφορά ζημιά αυτοκινήτου (ψηφιοποιημένα έγγραφα, fax, email, φωτογραφίες, παραστατικά, κλπ.), εκτύπωσης αποδεικτικού παραλαβής των εγγράφων και δρομολόγησης αυτών στο Τμήμα Ζημιών και σε αρμόδιο Διακανονιστή.

Επίσης, καταχωρούνται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από μια δήλωση ατυχήματος, γίνεται αυτόματη παραγωγή των αντίστοιχων εγγράφων και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους αρμόδιους χειριστές.

Τέλος, το σύστημα Πάπυρος Millennium III διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα ERP που χρησιμοποιούν στην ασφαλιστική εταιρεία Aigaion, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται το σύστημα Πάπυρος ΜΙΙΙ με στοιχεία που αφορούν ήδη καταχωρημένους φακέλους ζημιών και να αποφεύγονται τυχόν διπλοκαταχωρήσεις.