Στο Επικουρικό Κεφάλαιο υλοποιήθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία υποσύστημα διαχείρισης φακέλων ζημιάς αυτοκινήτων και υποσύστημα διαχείρισης αλληλογραφίας (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο) που στηρίζεται στην τεχνολογική πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III.

Το υποσύστημα που εγκαταστάθηκε στο Επικουρικό Κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών φακέλων ζημιάς αυτοκινήτου με όλα τα συνοδευτικά τους έγγραφα και ηλεκτρονική διακίνηση αυτών για διεκπεραίωση από τους αρμόδιους χειριστές.

Επίσης, συμπεριλαμβάνεται ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική πρωτοκόλληση όλης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, σύνδεση αν απαιτείται με ηλεκτρονικό φάκελο ζημιάς και ηλεκτρονική διακίνηση – διεκπεραίωση αυτών από τους εκάστοτε υπαλλήλους.

Επιπρόσθετα, έχει υλοποιηθεί διασύνδεση του συστήματος διαχείρισης εγγράφων Πάπυρος ΜΙΙΙ με το σύστημα ασφαλιστικής διαχείρισης που χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να αντλούν στοιχεία για τους υφιστάμενους φακέλους ζημιών αποφεύγοντας διπλοκαταχωρήσεις και λανθασμένες εγγραφές.