Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) αναβαθμίσθηκε και επεκτάθηκε το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργασιών προκειμένου να υποστηρίζονται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και οι διεργασίες  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής  Μακεδονίας (Π.Δ.Κ.Μ.) του ΕΦΕΤ.

Στα πλαίσια του εν λόγω έργου, ενεργοποιήθηκε η διασύνδεση μεταξύ των δύο υποσυστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με χρήση τεχνολογιών της πλατφόρμας Πάπυρος Millennium III και σχεδιάστηκαν πρότυπες ροές εργασιών (workflows) αποτυπώνοντας τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Π.Δ.Κ.Μ. του ΕΦΕΤ.

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλου του όγκου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του ΕΦΕΤ, ηλεκτρονική διακίνηση αυτών με χρήση ψηφιακών υπογραφών, εύκολη και ασφαλή αποθήκευση της κρίσιμης πληροφορίας.

Το σύστημα Πάπυρος Millennium III εφαρμόζοντας ηλεκτρονικές διαδικασίες πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης των εγγράφων, συντονίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες με ευκολότερη τήρηση προθεσμιών και βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον μέσω του περιορισμού διακίνησης χαρτιού.