Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο της προμήθειας και θέσης σε παραγωγική λειτουργία ενός συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου στον ΟΣΕ.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ολοκληρώθηκε, από την MODUS AE, εντός των τεθέντων χρονικών ορίων και σχετικών προδιαγραφών και παραδόθηκαν τα εξής:

 • Προϊόν λογισμικού Πάπυρος Millennium III R6 με άδεια χρήσης για εικοσιπέντε (25) χρήστες
 • Μελέτη Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου σύμφωνα με απαιτήσεις ΟΣΕ
 • Υποσύστημα Ηλεκτρονικό Πρωτοκόλλο,  σύμφωνα με Μελέτη Εφαρμογής
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης συστήματος
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών

Από τη χρήση του υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Πρωτοκόλλησης, σε συνδυασμό με την ψηφιακή διαχείριση και διακίνηση πλέον των εγγράφων, που υποστηρίζει το σύστημα Πάπυρος Millennium III, τα οφέλη για τον ΟΣΕ πλέον είναι:

 • ταχύτητα πρόσβασης στις αποθηκευμένες πληροφορίες και έγγραφα.
 • Ενοποίηση των «νησίδων» της επιχειρησιακής πληροφορίας σε μία ενιαία αποθήκη «επιχειρησιακής γνώσης».
 • Τα πρωτότυπα έγγραφα αρχειοθετούνται ανέπαφα.
 • Μηδενίζεται ο χρόνος επαναρχειοθέτησης.
 • Δεν συμβαίνουν καταστάσεις εγγράφων «Εκτός αρχείου».
 • Ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος χρόνος αποθήκευσης.
 • Η λήψη των αποφάσεων μπορεί να βασισθεί στις πιο πρόσφατες και έγκυρες πληροφορίες, μέσω μηχανισμών αναζήτησης των αποθηκευμένων πληροφοριών.
 • Συντονισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών και ευκολότερη τήρηση προθεσμιών και κανόνων διεκπεραίωσης.
 • Διεκπεραίωση λειτουργιών διακίνησης εγγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax από τη θέση εργασίας.
 • Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος μέσω του περιορισμού της διακίνησης χαρτιού.