Στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) εγκαταστάθηκε υποσύστημα διαχείρισης αλληλογραφίας μέσω της πλατφόρμας Πάπυρος Millennium III για τη διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και την ηλεκτρονική διακίνηση αυτών εντός του οργανισμού.
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης της έντυπης αλληλογραφίας και εισαγωγής κάθε ηλεκτρονικού εγγράφου στο σύστημα, αρχειοθέτησης και πρωτοκόλλησης των εγγράφων και κατ΄ επέκταση δυνατότητα εύκολης αναζήτησης των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του Οργανισμού από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Επιπλέον, υποστηρίζει την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων, την ενημέρωση των χρηστών για νεοεισερχόμενα έγγραφα και τη μετέπειτα παρακολούθηση της διεκπεραίωσης αυτών (χρόνος αποστολής, χρόνος παραλαβής, εκκρεμότητες κτλ) από αρμόδιους χειριστές.