Η Modus ολοκλήρωσε επιτυχώς την συμμετοχή της σε δύο έργα στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Ε.ΚΕ.ΠΙΣ..

Συγκεκριμένα:

Α) Συμμετείχε ως υπεργολάβος και προμηθευτής του Αναδόχου στο έργο «Ανάπτυξη – Προμήθεια  Εξειδικευμένου  Εργαλείου Διαχείρισης  της  Λειτουργίας και  των  Έργων  του  ΕΚΕΠΙΣ» όπου το αντικείμενο της Modus ήταν:

  • Εκπόνησης των τευχών της Μελέτης Εφαρμογής σχετικών με τις λειτουργίες Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών,
  • Προμήθεια του λογισμικού Πάπυρος Millennium III για την ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων και των ροών εργασίας του ΕΚΕΠΙΣ,
  • Υπηρεσίες προσαρμογής του συστήματος Πάπυρος στις ανάγκες του ΕΚΕΠΙΣ
  • Υπηρεσίες κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης των χρηστών.

Β) Υλοποίησε ως ανάδοχος το έργο «Ανάπτυξη – Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος πιστοποίησης και διαχείρισης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων». Συγκεκριμένα προσφέρθηκαν και υλοποιήθηκαν τα παρκάτω:

  • Μελέτη εφαρμογής εξειδικεύθηκαν οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες του έργου,
  • Ανάπτύχθηκε Λογισμικό εφαρμογής για την ηλεκτρονική παρακολούθηση της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, βασιμένο στο σύστημα Πάπυρος Millennium III,
  • Υπηρεσίες κατάρτισης των στελεχών του ΕΚΕΠΙΣ, στη χρήση και παραμετροποίηση των εφαρμογών,
  • Υπηρεσίες τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών.