Στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά – ΜΕΤΑΞΑ, εγκαταστάθηκε το σύστημα Πάπυρος για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου σε λειτουργίες ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.

Συγκεκριμένα το σύστημα Πάπυρος παρέχει λειτουργίες Ηλεκτρονικής Πρωτοκόλλησης εγγράφων αλληλογραφίας καθώς και την διαχείριση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.