Στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης ολοκληρώθηκε και εγκαταστάθηκε υποσύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης αλληλογραφίας και εγγράφων ζημιών με χρήση της τεχνολογικής πλατφόρμας Πάπυρος Millennium III.

Το σύστημα Πάπυρος Millennium III εφαρμόζοντας ηλεκτρονικές διαδικασίες πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης των εγγράφων, συντονίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες με ευκολότερη τήρηση προθεσμιών και βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον μέσω του περιορισμού διακίνησης χαρτιού.

Το έργο υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική πρωτοκόλληση των εγγράφων στην κεντρική πύλη εισόδου της αλληλογραφίας, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων ζημιών και μετέπειτα ηλεκτρονική διακίνηση αυτών με δρομολόγηση στους αρμόδιους χειριστές.

Επιπρόσθετα, το σύστημα Πάπυρος Millennium III διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα ERP του γραφείου, με αποτέλεσμα να παρέχεται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης πελατών μέσω ολοκλήρωσης με τρίτα συστήματα.