Εφαρμογές της πλατφόρμας Πάπυρος

Δείτε εδω πώς εφαρμοζονται οι λύσεις μας σε ποικιλία επιχειρησιακών κλάδων και αντικειμένων

Εφαρμογές σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

Διαχείριση Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Διαχείριση Νομικών Υποθέσεων

Εφαρμογές σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Εφαρμογές σε Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης

Διαχείριση Αλληλογραφίας

Διαχείριση Ιατρικού φακέλου

Εφαρμογές στον Τραπεζικό Τομέα

Εφαρμογές σε Φορείς Έρευνας & Εκπαίδευσης

Ισχύουσα Νομοθεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων

Νόμος 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) – «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»

Απόφαση ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 (ΦΕΚ 1301/Β΄/2012) – «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163/7.2.2013 (ΦΕΚ 401/Β΄/2013) – «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ»

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ 1317/Β΄/2012) – «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Προεδρικό Διάταγμα 25 (ΦΕΚ 44/Α/2014) – «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο»