Μια Ένωση πολλών ταχυτήτων, η οποία αφομοιώνει και υλοποιεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Δημόσιο τομέα, αποτυπώνει το “eGovernment Report 2016” της ΕΕ. Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο, που έχουν κάνει τα κράτη – μέλη στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις δημόσιες υπηρεσίες και δείχνει μια σαφώς άνιση βελτίωση μεταξύ των διαφορετικών χωρών, με τους πολίτες να μην απολαμβάνουν, τελικά, με τον ίδιο τρόπο τα οφέλη της digital Πολιτείας.

Οι επιδόσεις στο eGovernment χωρίζουν τα κράτη – μέλη της ΕΕ σε τρεις ομάδες: Accelerators, Steady Performers και Moderate Performers. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του eGovernment Report 2016, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανήκει στην τρίτη κατηγορία, με τις επιδόσεις της να βρίσκονται κάτω από το μέσο Κοινοτικό όρο. Συνολικά, πάντως, οι δείκτες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ΕΕ βελτιώνονται, καθώς σήμερα, όπως προκύπτει από την έκθεση, περίπου το 81% των δημόσιων υπηρεσιών είναι προσβάσιμες online. “Ωστόσο, η βαθύτερη ανάλυση επιμέρους παραγόντων, όπως η επικέντρωση στο χρήστη, η διαφάνεια, η διασυνοριακή κινητικότητα και γενικότερα η ποιότητα της χρήσης, δείχνει ότι η ανάπτυξη είναι άνιση, καθώς ένας σημαντικός αριθμός χωρών της ΕΕ εξακολουθεί να υστερεί, με τις online δημόσιες υπηρεσίες να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών”, αναφέρει το report της Επιτροπής.

Η έκθεση της ΕΕ βαθμολογεί τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που παρέχει κάθε κράτος – μέλος στους πολίτες, με βάση τέσσερις επιμέρους παράγοντες: User Centricity, Transparency, Cross Border Mobility, Key Enablers. Στον πρώτο δείκτη, οι επιδόσεις της Ελλάδας βαθμολογούνται με 58 βαθμούς, όταν ο μέσος Κοινοτικός όρος είναι στους 77. Στο δεύτερο με 33, όταν η μέση Κοινοτική επίδοση είναι στο 55. Στον τρίτο η Ελλάδα παίρνει βαθμολογία 27, με το μέσο όρο να βρίσκεται στο 55 και στον τρίτο με μόλις 13, όταν η μέση Κοινοτική επίδοση είναι 54.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η ΕΕ έχει δρομολογήσει νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την περίοδο 2016-2020. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί, οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να καθιερώσουν την παροχή υπηρεσιών με ψηφιακά μέσα ως κατεξοχήν προτιμώμενη επιλογή (διατηρώντας, ωστόσο, ανοικτούς άλλους διαύλους επικοινωνίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν σύνδεση, είτε από επιλογή είτε λόγω ανάγκης).

Επιπρόσθετα, οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται μέσω ενιαίου σημείου επαφής ή υπηρεσίας μίας στάσης και μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας. Επιπλέον, τα κράτη – μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν την αρχή “μόνον άπαξ”: οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες μόνο μία φορά σε μια δημόσια διοίκηση. Εφόσον επιτρέπεται, οι υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης λαμβάνουν μέτρα για την εσωτερική περαιτέρω χρήση των εν λόγω δεδομένων, τηρουμένων των κανόνων για την προστασία των δεδομένων, ούτως ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μην επωμίζονται επιπρόσθετο φόρτο.

Πηγή: sepe.gr