Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πρόσφατα εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών Πάπυρος Millennium III με σκοπό την αναδιοργάνωση και απλοποίηση των υφιστάμενων εσωτερικών τους διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε υποσύστημα διαχείρισης αλληλογραφίας για την ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και πρωτοκόλληση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και ψηφιακή διακίνηση αυτών σε όλους τους εμπλεκόμενους με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών.

Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε και εγκαταστάθηκε υποσύστημα διαχείρισης συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων βάσει του οποίου επιτυγχάνεται οργανωμένη τήρηση και αυτοματοποίηση όλης της ροής μιας συνεδρίασης ενός συλλογικού οργάνου από την Προετοιμασία της Συνεδρίασης, τη Διεξαγωγή της Συνεδρίασης έως και τη Διαχείριση Αποφάσεων και Πρακτικών, με δυνατότητα υποβολής θεμάτων και δημοσιοποίησης αποφάσεων στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου για πρόσβαση των μελών-συμμετεχόντων του εκάστοτε συλλογικού οργάνου.