Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, Εγγράφων και Ροών Εργασίας Πάπυρος της Modus θα υποστηρίζει τις εσωτερικές λειτουργίες του φορέα, ως μέρος του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΣΕΠΕ.

Το συνολικό έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του πλήρους ελεγκτικού κύκλου του ΣΕΠΕ, στην υποστήριξη των ανασχεδιασμένων και αναβαθμισμένων διοικητικών του διαδικασιών, καθώς και στην παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Η λύση Πάπυρος θα αποτελέσει την οριζόντια υποδομή ψηφιακής (paperless) διεκπεραίωσης των εγγράφων και των διαδικασιών, υποστηρίζοντας το έργο των Επιθεωρητών Εργασίας.

Τα υποσυστήματα του νέου ΟΠΣ τα οποία υποστηρίζονται από την πλατφόρμα λογισμικού Πάπυρος είναι:

  • Διαχείριση Περιεχομένου, Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Content, Document & Workflow Management)
  • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και
  • Διαχείριση Αιτήσεων & Γνωστοποιήσεων