Το αντικείμενο του έργου που υλοποίησε επιτυχώς η Modus περιελάμβανε την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και παρακολούθησης των Δικαστικών Υποθέσεων, την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού για την λειτουργία του παραπάνω συστήματος, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και την εκπαίδευση στελεχών της Ε.Κ. μέσω της μεταφοράς σχετικής τεχνογνωσίας.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη του συστήματος περιελάμβανε:

  • Σχεδιασμό και προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, βασιμένο στο σύστημα Πάπυρος Millennium III.
  • Σχεδιασμό, και ανάπτυξη συστήματος για την παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών.
  • Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού υποδομής (Server, SAN, Rack, KVM, PCs, Scanner, Label Printers, κλπ).
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού και λογισμικού (όπως λειτουργικά συστήματα, RDBMS, εφαρμογές).
  • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης.